• A Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartása alatt működő Debreceni Református Hittudományi Egyetem az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázatok közül a következő kiírásra adott be pályázatot:

  I/e. Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése kódszám: 3533

  Pályázatunk célja volt, összhangban a NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által megfogalmazott célkitűzéssel, a kultúra terjesztésében vállalt feladatok támogatása a könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületek olvasó- kutató- és látogatóbarát kulturális szolgáltatásainak fejlesztése.

  Ezen célkitűzéseket szem előtt tartva az egyetem fenntartásában működő könyvkötő műhely tevékenységének ellátásához szükséges szakmai anyagokat és a műhely kapacitásának növeléséhez szükséges kis értékű eszközöket szereztünk be a pályázat útján elnyert 200.000 Ft –ból.

  Az egyetem által működtetett könyvtárak két nagy gyűjtőkört ölelnek fel. Az egyik a vallás, a teológia, hittudomány területét öleli fel, a másik a pedagógia, pszichológia és a tanítóképzéshez szükséges szakirodalmat.

  Mindkét könyvtár jelentős szerepet tölt be az oktatásban a kutatásban. A pályázat útján elnyert összegből ennek a két könyvtárnak azon állományrészeit igyekeztünk használhatóvá tenni, mely a legnagyobb igénybevételnek van kitéve. Ezen dokumentumok pótlása vagy már nem lenne lehetséges, vagy jóval költségesebb lenne, mint a beköttetésük, valamint olyan kulturális és tudományos értéket képviselnek, ami nélkülözhetetlen az oktatásban és a kutatásban.

  A teológiai anyag a DRHE Teológiai Szakkönyvtárának bibliai kommentár gyűjteménye, az oktatás jellegénél fogva a leggyakrabban olvasott állományrész. Mivel a protestáns teológia legfontosabb aspektusa a bibliai szövegek megértése és megértetése, ezért mindig nagy figyelmet fordított az egyetem vezetése annak naprakészségére. A beszerzés tehát a fakultás létrejöttétől mindmáig tekintettel volt a kor legrangosabb, legismertebb és elismertebb szerzőire, a legkeresettebb sorozatokra külföldön épp úgy, mint belföldön. A kommentárok nyelvi szempontból is karakterisztikusak: a magyaron túl világnyelveken - angolul, németül, franciául,- illetve a klasszikus nyelvek közül latinul íródtak, így a hallgatók nyelvi képzését, a kutatók nyelvi igényeit is kielégítik. Mind az ószövetségi, mind az intertestamentális, mind az újszövetségi kor lefedése olyan művekkel történt, amelyek tekintélyes része az ország más könyvtáraiban fel nem lelhető. A gyakori használat következményeként a dokumentumok egy részének,- gyakran legértékesebb része - elrongálódott állapota miatt a felújításuk elengedhetetlenné vált ahhoz, hogy a mai kor követelményeinek megfelelően álljanak a hallgatók, oktatók és kutatók rendelkezésére.

  Az egyetem pedagógiai szakkönyvtárában a pedagógia, pszichológia és a tanítóképzéshez szükséges szakirodalom található döntő többségben. A program megvalósítása során elsősorban az elmaradt – de az oktatás szempontjából nélkülözhetetlen – folyóiratok köttetésére került sor, valamint az elhasználódott, gyakran használt szakirodalmi művek váltak újra használhatóvá.

  A megpályázott összegből a kalkulációk alapján kb. 400 db könyv felújítását terveztük. A megpályázott 239.778 Ft-ból 200.000 Ft-ot kaptunk meg, amely összegből 102.470 Ft kisértékű eszköz beszerzése vált lehetővé, valamint 97.530 Ft szakmai anyag, ami 308 db. könyv bekötésére lett elegendő. Ez a mennyiség csak töredéke annak a mennyiségnek, ami ténylegesen köttetésre vár, de a kötészeti műhelyt az egyetem csak 1 fő szakalkalmazottal működteti így a pályázat futamidejét tekintve ez volt az a reális mennyiség, ami a meghatározott futamidő alatt elkészíthető volt.

  A megvásárolt kis értékű eszközök lehetővé tették a kapacitás növekedését. A tervezett eszközök megvásárlásával gyorsabbá, hatékonyabbá vált a kötészeti munka.

  A megvalósítás módja:

  Az állomány jellegét figyelembe véve mérlegeltük a köttetés ütemezését. Figyelembe vettük, hogy melyek azok a dokumentumok, melyek nélkülözhetetlenek az oktatás, a vizsgaidőszak és a szakdolgozat írás időszakában és melyek azok, amelyek nem ilyen kampány jellegű használatnak vannak kitéve. Ennek megfelelően a kevésbé használatos, de tudományos értéket képviselő, valamint régi (nem muzeális értékű) dokumentumok kerültek először javításra, majd a nyári időszakban vált lehetővé a gyakori használatnak kitett dokumentumok bekötése. Terveinknek megfelelően havonta 40-50 db könyv köttetése vált lehetővé, hiszen mind az anyag, mind a szükséges eszközök rendelkezésre álltak.

  Ezzel megújultak és újra használhatóvá váltak olyan dokumentumok, melyek javítására, köttetésére az egyetemnek a nehéz anyagi körülmények miatt nem lett volna lehetősége.

  A pályázat útján nyert összegből vásárolt eszközök hosszú távra biztosítják a kötészeti műhelyben a szakszerű munkavégzést. A sérült, elrongálódott dokumentumok javítása, átkötése hosszútávra teszi ismét használhatóvá az oktatáshoz, kutatáshoz elengedhetetlenül szükséges állományrészt.

  Szabóné Barna Ildikó
  DRHE Maróthi György Könyvtár
  könyvtárigazgató